Cicle integral de l’aigua

Aplicació del principi de sostenibilitat en les empreses

grafic-cicle-aigua

CAPTACIÓ O PROVEÏMENT DE L’AIGUA DE CONSUM:

Pou propi o empresa subministradora.

CONDICIONAMENT DE L’AIGUA DE CONSUM:

Eliminació de subsatàncies no desitjades en l’aigua de consum.

tècniques:

Filtració.
Resines d’Intercanvi iònic
Osmosi inversa
Altres

US RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA A L’EMPRESA:

Estalvi d’aigua.
Ús eficient de l’aigua en el procés productiu.
Ús eficient de l’aigua sanitària.

TRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL:

Trobar el sistema de tractament més eficient i al mateix temps raonable, que ens permeti retornar l’aigua en les millors condicions possibles, emprant l’equilibri entre qualitat de l’aigua i cost racional de la depuració.

MITJANS I EINES EMPRADES:

Coneixement del procés de producció i de la qualitat de l’aigua residual generada en l’activitat.
Utilitzar les millors tecnologies disponibles.
Anàlisi de cost / eficiència del procés de depuració.
Aplicar el principi de sostenibilitat en el cicle de l’aigua.