Condicionament d’aigües per al consum

Eliminació de nitrats
Resines d’intercanvi iònic.
Desnitrificació biològica.
Eliminació de la duresa de l’aigua.
Resines d’intercanvi iònic.
Desinfecció amb sistemes de cloració.
Sistemes de Tractament por osmosi inversa.